صفحه ها
 

آدرس سرورهای ما

در قسمت زیر میتوانید لیست سرورهای ما را به تفکیک سرویسها مشاهده کنید
اتصال به سرورهای پروکسی STunnel , Tunnel+ فقط از طریق کانکشن هوشمند امکانپذیر است.

سرویس Kerio VPN

 
 • us-k.goadd.pw
 
 
 • ca-k.goadd.pw
 
 
 • nl-k.goadd.pw
 
 
 • uk-k.goadd.pw
 
 
 • fr-k.goadd.pw
 

سرویس  ( Double VPN ( PPTP & L2TP

 
 • usd.goadd.pw
 
 
 • cad.goadd.pw
 
 
 • nld.goadd.pw
 
 
 • ukd.goadd.pw
 
 
 • frd.goadd.pw
 
 
 • rud.goadd.pw
 

سرویس Cisco VPN

 
 • us-c.goadd.pw
 • usc.goadd.pw:510
 
 
 • ca-c.goadd.pw
 • cac.goadd.pw:510
 
 
 • nl-c.goadd.pw
 
 
 • uk-c.goadd.pw
 • ukc.goadd.pw:510
 
 
 • fr-c.goadd.pw
 
 
 • ru-c.goadd.pw
 

سرویس IPsec

 
 • usip.goadd.pw
 
 
 • caip.goadd.pw
 
 
 • nlip.goadd.pw
 
 
 • ukip.goadd.pw
 
 
 • frip.goadd.pw
 

سرویس Https | پورت : ۴۴۴

 
 • us-h.goadd.pw
 
 
 • ca-h.goadd.pw
 
 
 • uk-h.goadd.pw